Kinderalimentatie

 • Kinderalimentatie

  In de wet is opgenomen dat ouders onderhoudsplichtig zijn voor hun kinderen. In ieder geval tot de 18-jarige leeftijd, en als het kind dan studeert of een opleiding volgt, tot de 21-jarige leeftijd.

  Als u het gezamenlijk ouderlijk gezag over de kinderen heeft kunt u samen de hoogte van de kosten (“de behoefte”) van de kinderen vaststellen en verdelen. Als het niet lukt om dit in onderling overleg te doen kunt u het rapport alimentatienormen gebruiken. Deze normen geven richtlijnen voor de bepaling van de behoefte van de kinderen en de verdeling van deze kosten tussen de ouders.

  In dit webcollege wordt uitgelegd hoe een rechter op grond van het rapport alimentatienormen de hoogte van de kinderalimentatie uitrekent. Let op: inmiddels heeft de Hoge Raad bepaald dat de behoefte van het kind niet verminderd wordt met het kindgebonden budget, maar dat het bedrag aan kindgebonden budget meegenomen wordt bij de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt.

  Het kindgebondenbudget is een van de tegemoetkomingen die (alleenstaande) ouders van de overheid kunnen ontvangen. Omdat de hoogte van de tegemoetkomingen kan oplopen, spelen deze tegemoetkomingen een grote rol bij de vaststelling van de verdeling van de kosten van de kinderen tussen hun ouders. Hierover kunnen we u in een gesprek verder informeren.

  Als de verdeling van de kosten van de kinderen is vastgesteld zal de ene ouder meestal aan de andere ouder een bijdrage voor de kinderen (=kinderalimentatie) moeten betalen.

  Het is natuurlijk ook mogelijk om een zogenaamde kinderrekening te openen waarop één of beide ouders een financiële bijdrage stort(en) en waarop ook de kinderbijslag wordt gestort. Dit is maatwerk waarmee wij u graag verder helpen.

  Net als bij de partneralimentatie wordt de kinderalimentatie verhoogd met een jaarlijks vastgesteld wettelijk indexeringspercentage. Voor 2020 was dat 2,5% (Het indexeringspercentage voor 2019 bedroeg 2,0%).

  Wanneer er sprake is van een structurele wijziging van omstandigheden, kan de hoogte van de kinderalimentatie worden aangepast. Zo kan het zijn dat een van de twee ouders meer of juist minder is gaan verdienen, dat de gezinssituatie is veranderd of dat er een wijziging is opgetreden in de maandelijkse lasten.

  Als u meer over het onderwerp kinderalimentatie wilt weten verwijzen wij u graag naar onze nieuwspagina. Hier treft u twee, in het Echtscheidingsbulletin gepubliceerde, artikelen aan van onze voormalige kantoorgenote Heleen Witkamp.

  Voor het bepalen van de kinderalimentatie moet met verschillende aspecten rekening gehouden worden. Uw advocaat (-mediator) is hierin gespecialiseerd en zal u de juiste informatie verstrekken zodat u ook op dit gebied tot goede afspraken kunt komen.

  Let op:

  • Kinderalimentatie is verplicht voor kinderen tot 21 jaar (uitzonderingen daargelaten) en gaat “voor” op partneralimentatie.
  • Bij kinderalimentatie kan er geen niet-wijzigingsbeding overeengekomen worden.
  • Fiscale kinderregelingen hebben grote consequenties voor de verdeling van de kosten van de kinderen voor de beide ouders.

 • kinderalimentatie