Partneralimentatie

 • Partneralimentatie

  Na de beëindiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap (niet na een beëindiging van de samenwoning) blijft er tussen de ex-partners een financiële zorgplicht bestaan. Dit is de basis voor de vaststelling van een mogelijke alimentatiealimentatieverplichting en hangt af van de lengte van het huwelijk en of er uit dit huwelijk kinderen zijn geboren.
  Het recht op partneralimentatie bestaat in beginsel voor de duur van 12 jaar, te rekenen vanaf het moment van echtscheiding. Als het huwelijk minder dan 5 jaar heeft geduurd en er geen kinderen uit dat huwelijk zijn geboren, dan geldt de verplichting net zo lang als het huwelijk heeft geduurd. Hoewel er gevorderde plannen zijn om de alimentatieduur te beperken tot 5 jaar, is er nog geen wet met die strekking aangenomen. De huidige regels zijn dus nog van toepassing.

  Als er omstandigheden veranderen na de vaststelling van de alimentatie, zoals inkomensverhoging of -verlaging, verhuizing, verandering van gezinssituatie, dan is het mogelijk om de alimentatie aan te passen aan de dan geldende omstandigheden.

  Partneralimentatie is, anders dan de kinderalimentatie, fiscaal belast als inkomen bij de alimentatiegerechtigde en als persoonlijke verplichting aftrekbaar voor de alimentatieplichtige. Jaarlijks wordt het afgesproken bedrag verhoogd met de wettelijke indexering zoals die vast wordt gesteld door de overheid. Dat percentage wordt aan het einde van elk jaar bekend gemaakt. Voor 2018 is dat 1,5% (Het indexeringspercentage voor 2017 bedroeg 2,1%).

  Het kan zijn dat één of meerdere bovengenoemde uitgangspunten niet in uw scheiding passen. Uw advocaat/mediator onderzoekt samen met u of dat het geval is en zo ja welke andere mogelijkheden er zijn om tot maatwerk te komen. Zo kunt u met uw ex-partner afspraken maken over de hoogte, de duur en de wijze van betaling.

  Wanneer u de partneralimentatie zou willen afkopen door betaling van een totaalbedrag ineens, is het belangrijk dat deskundig advies wordt gegeven over de hoogte van het afkoopbedrag en de fiscale consequenties van een dergelijke afspraak.

  U kunt ook afspreken dat de alimentatie niet aangepast wordt aan veranderde omstandigheden (niet-wijzigingsbeding). Dit heeft uiteraard weer consequenties die niet altijd goed kunnen worden ingeschat en om zorgvuldige informatievoorziening vragen.

  Het bepalen en berekenen van partneralimentatie is meestal een belangrijk onderdeel bij het maken van de afspraken (zie ook het rapport alimentatienormen).  Hierbij komen veel juridische en fiscale aandachtspunten aan de orde. De advocaten en de mediators van ons kantoor hebben de vereiste specialistische kennis om tot duurzame en goede afspraken te komen.

  Let op:

  • Ook afkoop van alimentatie heeft fiscale gevolgen
  • Een beperking van de alimentatietermijn, of een te hoge of te lage alimentatie kan vaak niet meer veranderd worden
  • Een afspraak in het convenant om de alimentatie niet te wijzigen, kan tot grote problemen leiden als bepaalde toekomstverwachtingen tegenvallen..
  • Het “uitruilen” van vermogen tegen alimentatie kan fiscale gevolgen hebben die niet voorzien waren

 • alimentatie-partneralimentatie