Partneralimentatie

 • Partneralimentatie

  Na de beëindiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap blijft er tussen de ex-partners een financiële zorgplicht bestaan. Dit is de basis voor de vaststelling van een mogelijke partneralimentatie.

  Voor ex-samenwoners bestaat geen alimentatieplicht, tenzij anders afgesproken.

  Duur partneralimentatie

  De duur van de partneralimentatie hangt af van de lengte van het huwelijk, de leeftijd van de alimentatiegerechtigde en de leeftijd van de kinderen.

  Met ingang van 1 januari 2020 is de duur van de partneralimentatie verkort. Het recht op partneralimentatie bestaat in beginsel voor een periode, die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaar.
  Deze duur kan langer zijn indien:

  • de duur van het huwelijk op de datum van indiening van het echtscheidingsverzoek langer is dan vijftien jaar en de alimentatiegerechtigde maximaal tien jaar jonger is dan de AOW-leeftijd. Hij of zij heeft dan recht op maximaal tien jaar alimentatie.
  • de duur van het huwelijk op de datum van indiening van het echtscheidingsverzoek langer is dan vijftien jaar en de alimentatiegerechtigde geboren is op of voor 1 januari 1970 en de alimentatiegerechtigde meer dan tien jaar jonger is dan de AOW-leeftijd. Dit betreft een overgangsbepaling voor de duur van zeven jaar, die met ingang van 2027 komt te vervallen.
  • een van de kinderen jonger is dan twaalf jaar. De maximale alimentatieduur blijft dan twaalf jaar en loopt totdat het jongste kind de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt.
  • een beroep kan worden gedaan op de hardheidsclausule. De hardheidsclausule is bedoeld voor schrijnende gevallen.

  Voor de reeds vóór 1 januari 2020 bestaande alimentatieverplichtingen blijft de ‘oude’ alimentatieduur van in beginsel maximaal 12 jaar gelden.

  Hoogte partneralimentatie

  De hoogte van de partneralimentatie hangt globaal af van de behoefte van de alimentatiegerechtigde, het eigen inkomen van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van de alimentatieplichtige.

  Wettelijke indexering partneralimentatie

  Jaarlijks wordt het alimentatiebedrag verhoogd met de wettelijke indexering zoals die wordt vastgesteld door de overheid. Dat percentage wordt aan het einde van elk jaar bekend gemaakt. Voor 2020 is dat 2,5% (Het indexeringspercentage voor 2019 bedroeg 2,0%).

  Wijziging hoogte en/of duur partneralimentatie

  Indien er omstandigheden veranderen na de vaststelling van de alimentatie, zoals inkomensverhoging of -verlaging, verhuizing, verandering van gezinssituatie, waardoor de bestaande partneralimentatie te hoog of te laag is, dan kan de partneralimentatie in beginsel in onderling overleg of door de rechter worden aangepast.

  Datzelfde geldt voor de duur van de partneralimentatie. Indien zich omstandigheden voordoen, waardoor de alimentatieduur verkort of verlengd dient te worden, dan kan de alimentatieduur in beginsel in onderling overleg of door de rechter binnen de wettelijke mogelijkheden worden aangepast.

  Partneralimentatie fiscaal

  Partneralimentatie is, anders dan de kinderalimentatie, fiscaal belast als inkomen bij de alimentatiegerechtigde en als persoonlijke verplichting aftrekbaar voor de alimentatieplichtige.

  Sinds 2019 geldt een beperking van de aftrekbaarheid van partneralimentatie. De aftrek gaat in vijf jaar terug van maximaal het hoogste tarief voor de inkomstenbelasting naar het laagste tarief voor de inkomstenbelasting. Zie voor de tarieven: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/vraag-en-antwoord/partneralimentatie

  Afkoop partneralimentatie

  Het is mogelijk om af te spreken dat de partneralimentatie wordt afgekocht door betaling van een bedrag ineens. Het is belangrijk om hierbij deskundig advies in te winnen, zowel over de hoogte van het afkoopbedrag en over de fiscale consequenties van een dergelijke afspraak.

  Afspraken op maat

  Het kan zijn dat u het op één of meer punten graag anders wil regelen dan hiervoor genoemd staat. Uw advocaat (-mediator) onderzoekt samen met u wat mogelijk is en welke afwijkende afspraken er eventueel met uw ex-partner gemaakt kunnen worden.

  Het bepalen en berekenen van partneralimentatie is meestal een belangrijk onderdeel bij het maken van de afspraken (zie ook het rapport alimentatienormen.  Hierbij komen veel juridische en fiscale aandachtspunten aan de orde. De advocaten en de mediators van ons kantoor hebben de vereiste specialistische kennis om tot duurzame en goede afspraken te komen.

  Let op:

  • De behoefte van de alimentatiegerechtigde wordt niet bepaald door wat de alimentatiegerechtigde minimaal nodig heeft om rond te komen, maar door de gebruikelijke uitgaven tijdens het huwelijk;
  • Een alimentatie-afkoopsom kan wel worden overeengekomen, maar niet door de rechter worden opgelegd;
  • Het “uitruilen” van een alimentatie-afkoopsom tegen vermogen kan ongewenste fiscale gevolgen hebben;
  • Indien de grondslagen voor de alimentatieberekening niet goed worden vastgelegd, wordt wijziging later lastiger;
  • Een afspraak in het convenant om de alimentatie in de toekomst niet te wijzigen, kan tot grote problemen leiden als bepaalde toekomstverwachtingen tegenvallen.

 • alimentatie-partneralimentatie