Verdeling vermogen

 • Verdeling vermogen

  Hoe uw bezittingen en schulden verdeeld worden hangt af van de vraag of u getrouwd (of geregisteerde partners) bent of dat u samenwoont.
  Hieronder behandelen we beide situaties.

  Getrouwd voor 2018 zonder huwelijkse voorwaarden: algehele gemeenschap van goederen

  Bent u getrouwd voor 2018 zonder huwelijkse voorwaarden, dan bent u in algehele gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd. In de algehele gemeenschap van goederen vallen alle bezittingen en schulden, ongeacht op wiens naam ze staan en ongeacht of u ze al had voordat u ging trouwen.

  Het aantal uitzonderingen hierop is zeer beperkt. Een voorbeeld van zo’n uitzondering is een schenking of een nalatenschap, die onder uitsluitingsclausule is verkregen.

  De algehele gemeenschap van goederen dient bij helfte tussen u beiden te worden verdeeld. Ontvangt de één meer dan waar hij of zij recht op heeft, dan dient de ander daarvoor te worden gecompenseerd. Indien dit niet gebeurt, dient u bedacht te zijn op de fiscale consequenties hiervan.

  Getrouwd vanaf 2018 zonder huwelijkse voorwaarden: beperkte gemeenschap van goederen

  Bent u vanaf 2018 getrouwd zonder huwelijkse voorwaarden, dan bent u in een beperkte gemeenschap van goederen getrouwd. Kort gezegd vallen alle bezittingen en schulden in de beperkte gemeenschap van goederen, met uitzondering van uw voorhuwelijkse vermogen en de tijdens het huwelijk ontvangen schenkingen en nalatenschappen, ongeacht of die onder uitsluitingsclausule zijn verkregen. Het voorhuwelijkse vermogen en de schenkingen en nalatenschappen blijven uw privévermogen. De beperkte gemeenschap van goederen dient op dezelfde manier verdeeld te worden als de algehele gemeenschap van goederen. Het privé vermogen hoeft niet verdeeld te worden. Een speciale regeling geldt voor privé vermogen in de vorm van een eigen onderneming (bv. eenmanszaak of B.V.). In dat geval kan er een verplichting bestaan voor die echtgenoot om bij echtscheiding een redelijke vergoeding aan de gemeenschap te betalen. Het is belangrijk dat er een goede administratie bestaat van uw privé vermogen, zodat u dit kunt aantonen.

  Getrouwd: huwelijkse voorwaarden

  Als u huwelijkse voorwaarden heeft laten maken, dan gelden andere regels. Bij een echtscheiding dient het vermogen te worden verdeeld en/of verrekend, zoals u dat destijds in de huwelijkse voorwaarden heeft afgesproken. Omdat er verschillende soorten huwelijkse voorwaarden zijn zal dat van geval tot geval verschillen.
  Het bij echtscheiding alsnog uitvoeren van de regeling die u destijds bent overeengekomen kan zeer tijdrovend zijn en tot verrassende uitkomsten leiden. Soms blijkt dat de afspraken in de huwelijkse voorwaarden anders uitpakken dan eigenlijk bedoeld of gedacht was. Bij echtscheiding mag u in onderling overleg andere afspraken met elkaar maken, waarbij u zich goed dient te laten voorlichten over de mogelijke fiscale consequenties hiervan.

  Niet getrouwd en geen samenlevingsovereenkomst

  U valt dan terug op de wet. Er is geen speciale regeling in de wet voor de vermogensvermogensverdeling van ex-samenwoners. U wordt in beginsel wettelijk beschouwd u als een zogenaamde derde. Soms lukt het om te bewijzen dat er impliciet iets anders is afgesproken. Maar dit is heel casuïstisch en het voert te ver om dat hier weer te geven.

  Niet getrouwd, een samenlevingsovereenkomst

  Hiervoor verwijzen wij naar het onderdeel: “getrouwd: huwelijkse voorwaarden”.

   

  Specialistische kennis bij de verdeling en/of verrekening van het vermogen is onontbeerlijk. Alle advocaat (-mediators) van De Horst | Scheidingsadvocaten en Mediators beschikken over deze specialistische kennis.

   

  Let op:

  • Bij een verdeling van het huwelijkse vermogen in het geval van een algehele of beperkte gemeenschap van goederen is meer mogelijk dan zo op het eerste oog lijkt.
  • Degene, die bij een (beperkte) gemeenschap van goederen stelt dat bepaald vermogen privé is, dient dit te bewijzen. Lukt dat niet, dan moet dat vermogen in beginsel verdeeld worden.
  • Uitruil van vermogen (bijvoorbeeld de woning) tegen een alimentatie-afkoopsom kan ongewenste fiscale gevolgen hebben.
  • Uitruil van lijfrentepolissen tegen ander vermogen kan ongewenste fiscale gevolgen hebben.
  • het uitvoeren van de huwelijkse voorwaarden bij echtscheiding vraagt specialistische ervaring met de verschillende mogelijkheden en (fiscale) haken en ogen.

 • verdeling-huwelijksvermogen